Elevhälsa

 

Elevhälsan på Gaddenskolan

 

 

Till skolhälsovårdsmottagning är alla elever välkomna utifrån sina behov.

Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov. Vår främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande hälsovård. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

 

Alla elever erbjuds flera hälsoundersökningar under skoltiden. Vid dessa bedöms barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtal är en del där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Aktuella vaccinationer under skoltiden är vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

Skolhälsovården står för medicinsk - och omvårdnadskompetens i elevhälsoteamen. Elevhälsans och dess teams uppgift är bland annat att ge stöd till barn som har inlärningssvårigheter och andra problem som kan påverka skolsituationen. I teamen finns även specialpedagog och psykolog. Skolhälsovården samverkar vid behov med såväl barn och föräldrar som med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar. Samarbete sker vid behov även med primärvårdens och landstingets olika enheter som berör barn i skolåldern. Inom kommunen kan socialtjänst och ungdomsutvecklare vara samarbetspartners.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

 

 

 


Skolläkare Mikael Hanfler, kontakt med honom sker via skolsköterskan.

 

 

Skolsköterska: Shaily Noori Kontakt via mail skolskoterskan@gadden.se

 


Vi anlitar Skolpsykolog Kenny Wadin


Kurator: Linda Bokinge


Specialpedagog: Malin Andersson

 

Rektor: Hanna Sjölid

 

 

Välkomna att höra av er vid frågor och funderingar!

Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2019-2020
2020-09-28
Likabehandlningsplanen 20/21
2020-09-01
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
2020-08-24
Läsårstider ht 2020- vt 2021 och ht2021/vt2022
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21